Hodina Zeme 2023


25. marec 2023 | 20:30 - 21:30

Viac informácií

Hodina Zeme


Hodina Zeme v Bratislave. Foto: Marek Velček/WWF Slovensko.

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, kedy viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo. Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimaticej zmeny. Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme. Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty, potrebu ochrany jej prírodných zdrojov a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím o 20:30 na symbolickú jednu hodinu sú napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most Golden Gate Bridge v San Franciscu, alebo rímske Koloseum.

Krajiny strednej Európy sa do Hodiny Zeme aktívne zapájajú od roku 2009. Každoročne sa pripájajú mestá, obce, školy, firmy, športové kluby a aktivity na pomoc Zemi sú čoraz rozmanitejšie – od „zelených“ aktivít miest cez športové súťaže, maratóny, koncerty a pod. Slovensko sa do kampane zapojilo po prvý krát v roku 2011 pod koordináciou Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Hodina Zeme sa v roku 2023 posúva ďalej. Keďže sa významné pamiatky na planéte zúčastňujú na ikonickom momente vypnutia na jednu hodinu, chceme, aby sa aj ľudia "vypli", oddýchli si od každodenných činností a venovali 60 minút tomu, že spravia niečo pozitívne pre našu planétu. Pridali sa k čisteniu svojho okolia, brehov obľúbeného jazera či rieky, zapojili sa do sadenia stromov, či skrášlenia parkov a záhrad. Spoločne tak premeníme jednu hodinu na tisíce inšpiratívnych udalostí v zjednocujúci moment v prospech prírodného prostredia našej planéty.

Preto 25. marca 2023 o 20.30 h vyzývame všetkých, aby sa k nám na 60 minút pripojili a venovali hodinu pre Zem. Bude to Najväčšia Hodina pre Zem.

Viac informácií o Hodine Zeme: https://www.earthhour.org/


Tlačové správy

Hodina Zeme 2023: Prvé riečne chránené územie vyhlásené obcou čaká veľké upratovanie

LINK

Hodina Zeme tento rok vyzýva ľudí, aby "vypli" v prospech našej planéty

LINK

Ako sa zapojiť?


Staňte sa súčasťou Hodiny Zeme

Pridajte sa k podujatiu Hodiny Zeme alebo zorganizujte vlastnú aktivitu vo vašom okolí - čistenie prírody s kolegami, kamarátmi či rodinou. Venujte aspoň 60 minút tomu, že spravíte niečo pozitívne pre našu planétu. Spoločne tak premeníme jednu hodinu na tisíce inšpiratívnych udalostí v Najväčšej hodine pre Zem.

Symbolicky vypnite svoje osvetlenie

Symbolické vypínanie svetiel na jednu hodinu, na Hodinu Zeme, je poznávacím znakom celej kampane. Na 60 minút zhasnite osvetlenie vo svojej domácnosti, firme či v obci. Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v pozitívnu zmenu.

Informujte o Hodine Zeme

Dajte o Hodine Zeme vedieť svojej rodine, priateľom, susedom, kolegom, či zamestnancom. Podporte ich, aby sa aj oni zúčastnili Hodiny Zeme. Pripojte sa k Hodine Zeme na sociálnych sieťach pomocou hashtagu #HodinaZeme #VenujHodinuZemi.

Urobte zmenu v každodennom živote

Našej planéte môžete pomôcť vo svojom každodennom živote. Stačí zlepšiť niečo úplne jednoduché. Zhasnite za sebou svetlo v miestnosti, do práce cestujte autobusom, na bicykli alebo sa prejdite pešo. Separujte odpad, šetrite vodou, nakupujte lokálne výrobky…

Kto sa zapojí v roku 2023?


Mestá a obce

Banská Bystrica

Bratislava

Budimír

Dolný Kubín

Galanta

Hronský Beňadik

Levice

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Michalovce

Nitra

Nižná Polianka

Partizánske

Piešťany

Prešov

Púchov

Ružomberok

Terňa

Trnava

Veľký Šariš

Vráble

Zvolen

Žitná-Radiša

Žaškov

Dominanty

Bojnický zámok

Bratislavský hrad

Budova ústredia Národnej banky Slovenska

Dominanty Trnavy

Evanjelický kostol sv. Trojice, Zvolen

Hrad Beckov

Historická radnica, Levice

Historická radnica mesta Banská Bystrica

Hodinová veža v Banskej Bystrici

Kolonádový most, Piešťany

Kostol sv. Alžbety, Zvolen

Kostol sv. Michala, Levice

Maketa pancierového vlaku vo Višňovského parku, Zvolen

Mestský hrad v Kremnici

Neogotický kaštieľ v Galante

Nitriansky hrad

Prezidentský palác

Primaciálny palác v Bratislave

Radničná veža v Bratislave

Vyhliadková veža UFO v Bratislave

Zvolenský zámok

Organizácie, firmy a iniciatívy

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Asseco Central Europe, a.s.

CVČ Košice

Časopis vivarista.sk

DHL Express Slovakia

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Dynamik Holding, a.s.

Environmentálny fond

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Ján Haluška - JAHA

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Malkia Park

Ministerstvo životného prostredia SR

Múzeum mincí a medailí Kremnica

Národná banka Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky

Olympijský klub Michalovce

OZ S úsmevom

Pixel Federation, s.r.o.

Save NATURE by Čivas

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Slovenská vodohospodársky podnik, štátny podnik

Štátna ochrana prírody SR

Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Tesco Stores SR, a.s.

Upracme Slovensko

VÚB banka

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

Vysoký vrch

WWF Slovensko

Združenie Slatinka

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Živá Klanečnica

Školy

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Spojená škola internátna Prievidza

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

SPŠ stavebná, Žilina

SPŠE Prešov

ZŠ Cernina

ZŠ, Pohraničná 9, Komárno

ZŠ s MŠ Lemešany

ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, Teplý Vrch

ZŠ s MŠ Valaská Belá

ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösova 39, Komárno

Zapojíte sa do Hodiny Zeme?

Napíšte nám

Kontaktujte nás


Organizátorom Hodiny Zeme na Slovensku je WWF Slovensko (World Wide Fund for Nature / Svetový fond na ochranu prírody), v spolupráci so Sekciou ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Helena Čárska, WWF Slovensko
Medená 5, 811 02 Bratislava, Slovensko
+421 911 184344
WWF Slovensko
Logo WWF.

WWF je jednou z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a aktívne zastúpenie vo viac ako 100 krajinách. Poslaním WWF je prispievať k zastaveniu ničenia prírodného prostredia Zeme a podieľať sa na vytváraní budúcnosti, kde ľudia budú žiť v harmónii s prírodou. Aktivity realizované vo viac ako 150 krajinách na 6 kontinentoch sú zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti Zeme, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby.

Na Slovensku sa WWF venuje ochrane lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia a revitalizácie riek, ako aj opatrenia na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a ochranu migračných koridorov zvierat. Spolupracuje s expertnými inštitúciami, štátnymi i mimovládnymi organizáciami.

Oficiálna stránka WWF na Slovensku je https://wwfsk.org/.


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA
Logo WWF.

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením je spoločnou sekciou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov amatérov. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snaží sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Oficiálna stránka sekcie je https://svetelneznecistenie.sk/.